Privacy- en cookiebeleid

(laatste versie: februari 2021) 

Dit is het privacy- en cookiebeleid van Berkhof Enterprises B.V. Wij respecteren de privacy  van alle personen die met ons in contact komen. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en wij verwerken deze gegevens in  overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de  Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). In deze  privacyverklaring leggen wij uit van wie we persoonsgegevens verwerken, hoe we die  gegevens verkrijgen en wat we ermee doen. 

Berkhof Enterprises B.V. is een IT detacherings- bemiddelings- en werving & selectiebureau.  Voor het uitvoeren van onze dienstverlening is het verwerken van persoonsgegevens  noodzakelijk.  


Contactgegevens: 

Berkhof Enterprises B.V.
Kraanvogellaan 68
5221 GB ‘s-Hertogenbosch
KvK : 80862594
E-mail : info@berkhofenterprises.nl
Telefoon : +31 (0)73 2032237
Internet : www.berkhofenterprises.nl 


Definities  

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Persoonsgegeven: dit is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare  natuurlijke persoon. Oftewel informatie die direct over u gaat of informatie die naar u te  herleiden is. Dit kan bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum en adres zijn, maar ook uw  personeelsnummer, zakelijke e-mailadres en zakelijke telefoonnummer. Verwerken van persoonsgegevens: dit omvat alle handelingen die wij met betrekking tot uw  Persoonsgegevens kunnen verrichten, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,  bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van  doorzending, verspreiding of enige ander vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen,  met elkaar in verband brengen en het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. 


Van wie verwerken wij persoonsgegevens? 

De AVG is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken uw  persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens  zelf aan ons hebt verstrekt in het kader van onze dienstverlening. Ook kunnen wij uw  persoonsgegevens verwerken omdat we zakelijk in contact zijn gekomen (bijv. via een  netwerkbijeenkomst), omdat u onze website bezoekt, omdat u zich heeft ingeschreven voor  onze nieuwsbrief of omdat we contact hebben gelegd via WhatsApp, Telegram en/of sociale  media.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop wij  omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van een van de in deze  privacyverklaring genoemde rechten of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van  uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via het aan het begin van de  privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer. 

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht of als u de klacht liever niet  bij ons indient, dan kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de  website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  


Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een  deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening.  Wij verwerken persoonsgegevens die door u zelf tijdens een persoonlijk gesprek, telefonisch,  schriftelijk of digitaal (per e-mail of via onze website) aan ons zijn verstrekt. Ook verwerken  wij persoonsgegevens op het moment dat u onze website bekijkt (via cookies). Tot slot  verwerken wij persoonsgegevens die we verkrijgen via openbare bronnen, zoals sociale  media, Kamer van Koophandel en andere voor het publiek openbare websites. Ook is het mogelijk dat aanvullende gegevens nodig zijn om beter te kunnen inspelen op uw  wensen en kwaliteiten waardoor wij onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen.  

Wij verwerken (mogelijk) de volgende gegevens: 

 • voornaam 
 • achternaam 
 • adres 
 • telefoonnummer  
 • e-mailadres 
 • curriculum vitae (inclusief arbeidsverleden, specialisme, tarief/salaris en  beschikbaarheid) 

Met betrekking tot personenvennootschappen (zoals een eenmanszaak en VOF) kunnen wij  de volgende persoonsgegevens verzamelen: 

 • handelsnaam 
 • financiële en fiscale gegevens (bijv. bankrekeningnummer) 
 • vestigingsadres en postadres 
 • KvK-nummer 
 • cliëntnummer, offertenummer en factuurnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Bij onze dienstverlening worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (zoals  gegevens over gezondheid) verwerkt. 


Sociale media 

Op onze website vindt u links naar Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Indien u hier  gebruikt van maakt, verlaat u onze website en komt u terecht op de website van een van die  sociale media. Voor de inhoud van die websites en de diensten die daarop worden 

aangeboden zij wij niet verantwoordelijk. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor het  privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites. 


Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens? 

We kunnen uw gegevens op verschillende manieren verkrijgen. In de meeste gevallen  krijgen we de gegevens rechtstreeks van u, omdat u die aan ons hebt verstrekt. We kunnen  ze ook verkrijgen via het contactformulier op onze website, omdat u gebruik maakt van onze  diensten of omdat u zich hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Daarnaast kan het  voorkomen dat we gegevens verkrijgen via openbare bronnen, zoals het handelsregister van  de Kamer van Koophandel of andere open bronnen verkregen (bijv. sociale media). 


Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend indien dat op grond van de AVG en UAVG is  toegestaan en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven. 

Wij verwerken persoonsgegevens voor o.a. de volgende doeleinden: 

 • dienstverlening (IT detacherings- bemiddelings- en werving & selectiebureau) facturatie en incasso 
 • het onderhouden van contact (bijv. via onze nieuwsbrief) 
 • het analyseren van het gebruik van onze website 
 • het verbeteren van de website 
 • om u te kunnen benaderen voor openstaande vacatures en projecten die matchen met  uw profiel 
 • om uw beschikbaarheid en geschiktheid te kunnen beoordelen voor een openstaande  vacature of opdracht 
 • om een overeengekomen opdracht bij een klant te kunnen vastleggen in een  overeenkomst met de opdrachtgever 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of  voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden  ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te  voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke  toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke  gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  info@berkhofenterprises.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 


Geautomatiseerde besluitvorming 

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die  worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  (bijvoorbeeld een medewerker van Berkhof Enterprises B.V.) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Voor bepaalde gegevens (zoals financiële gegevens voor facturatie) geldt een wettelijke  bewaartermijn. Daar waar geen wettelijke bewaartermijn geldt, bewaren wij uw  persoonsgegevens niet langer dan nodig. Wij hanteren in beginsel de volgende  bewaartermijnen: 

 • Facturatie: uw betalingsgegevens bewaren wij 7 jaar conform de wettelijke bewaarplicht  voor onze administratie. 
 • Contactgegevens: uw contactgegevens bewaren wij zolang u cliënt bent en daarna nog 7  jaar. 
 • Nieuwsbrief: uw gegevens voor het toesturen van de nieuwsbrief bewaren we totdat u  zich hebt uitgeschreven voor de nieuwsbrief. 
 • Analyse websitebezoekers: de gegevens die wij met Google Analytics verzamelen worden  geanonimiseerd bewaard en na 26 maanden gewist. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met andere partijen indien en voor zover dat nodig is  voor onze dienstverlening of indien wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen of  rechterlijke bevelen. Bijvoorbeeld voor het inschakelen van een andere partij voor bepaalde  diensten (zoals een ICT-beheerder en een accountant). Met partijen die namens en in  opdracht van Berkhof Enterprises B.V. persoonsgegevens verwerken gaan we een  verwerkersovereenkomst aan. In de verwerkersovereenkomst is opgenomen dat die partijen  (verwerkers genoemd) de AVG moeten naleven. Wij geven uw gegevens niet door aan  derden buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In de EER zitten alle landen van de  EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen  inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek  aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die  wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw  gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden  bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Wij gebruiken deze gegevens ook vanwege ons  legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde  gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant  zijn voor ons, maar niet langer dan 15 maanden. 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vindt u meer informatie over  cookies en hoe u die kunt blokkeren en verwijderen. Zie  

https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen  cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de  instellingen van uw browser verwijderen. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en een kopie daarvan te ontvangen, te  corrigeren als ze niet juist of onvolledig zijn of te verwijderen (recht op vergetelheid). 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in  te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en  heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek  kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand  naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt de hiervoor genoemde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het  aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie  van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,  MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde  wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er  aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het aan het begin van de  privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer. 

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.  Wij hebben passende technische veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van uw  gegevens te waarborgen. Wij kunnen niet instaan voor de veiligheid van persoonsgegevens  die via ons website worden toegezonden. Door gebruik te maken van onze website en uw  persoonsgegevens in te voeren stemt u ermee in dat u de website op eigen verantwoording  gebruikt. 


Wijzigingen in ons privacy statement  

Er kan soms iets veranderen in onze werkwijze of in de toepasselijke regelgeving. In dat  geval kunnen we deze privacyverklaring aanpassen. Bij wijzigingen zal de gewijzigde versie  op de website geplaatst worden. We adviseren u daarom om de verklaring regelmatig op  wijzigingen na te gaan.